[SVATTT final 2019] db writeup

Mình không hoàn thành bài này trong thời gian thi và cũng không nhớ bài này có cho libc hay không nên ở writeup này mình sử dụng libc2.27, hệ điều hành Ubuntu 18.04 Checksec: Arch: amd64-64-little RELRO: Full RELRO Stack: No canary found NX: NX enabled PIE:…

[Pwn2Win CTF 2019] real-ec Writeups

In this writeup, I only show the solution how to solve the challenge, I didn't solve the challenge actually, because challenge itself was so boring. I've been away from CTF for quite a long time, due to my busy research work and healthy work-life balance. Let's dig into the challenge:…

[SVATTT 2019 quals] 0day Hunter

On 3rd November 2019, me and my team joined the SVATTT (Asean Student Contest on Information Security) qualification round. We joined in under the name "noobiens" and luckily ranked second in the South region. This is our writeup to the reversing challenge "0day hunter". This challenge…

InCTF 2019 - bartender writeup

Challenge: Link Bài này cho ta 1 file PE và 1 file xml. Mở file xml lên coi mình thấy có nhắc đến SEHOP <SEHOP Enable="false" TelemetryOnly="false" /> Qua tìm hiểu trên mạng mình biết được đây là 1 mitigation để tránh SEH (Structured Exception Handler) overwrite…

MatesCTF writeup - IoT101

Challenge: link Đề bài cho ta một file có định dạng Intel hex, ta có thể chuyển đổi qua file nhị phân bằng lệnh: objcopy $ objcopy -I ihex hello.hex -O binary hello.bin Kiểm tra qua các string trong binary thì thấy đây có thể là binary của Arduino…

MatesCTF Round 4 - Learning ECC

Đề bài cho cả source code, thank God. Bài này gồm hai bước. Bước 1: Tác giả cho gợi ý là SVATTT 2017 đều tìm hoài không ra. Mình thì thấy bước 1 giống với bài ECC -Deamon ở SVATTT 2018 (link). Ở bước này mình nhập vào 1 số…

MatesCTF Round 4 - Piano - web2 - rewind - web3

Piano Challenge: link Đề bài cho ta một file thực thi exe, sau khi upload lên VirusTotal để scan thì mình phát hiện đây chương trình được viết bằng C# Vì được viết bằng C# nên ta sẽ dùng dnSpy để decompile thử. Chương trình sẽ có 12 phím đàn:…

MatesCTF 2019 Round 4 - BarryAllen -Web1 - FillTheBottle

PWN: BarryAllenSource: https://github.com/LKMDang/CTFs/tree/master/MatesCTF2019_Round4/BarryAllen AnalyzingThis challenge comes with a single binary file with a single function: The program is just simple: it calls srand with the difference of the 2 values of microsecond from gettimeofday() as the seed, and then it calls…

AceBear 2019 - CRYPTO

babyRSA Similar to https://github.com/nguyenduyhieukma/CTF-Writeups/blob/master/AceBear Security Contest/2019/babyRSA/babyRSA_sol.ipynb CustomService There are 4 options to choose: Encrypt demo: The encryption that use a random generated AES key Decrypt demo: The decryption of demo version Encrypt pro: The encryption that add other…

AceBear 2019 - WEB

Store Image Service Challenge: link Hint: Fl4g.php Đề bài là một trang web cho phép ta upload hình ảnh lên server thông qua file hoặc url. Sau khi test mình tìm ra payload: file:///var/www/html/s3rv1c3/Fl4g.php Đây là 1 bài SSRF (Server Side Request Forgery)…