MatesCTF Round 4 - Learning ECC

Đề bài cho cả source code, thank God. Bài này gồm hai bước. Bước 1: Tác giả cho gợi ý là SVATTT 2017 đều tìm hoài không ra. Mình thì thấy bước 1 giống với bài ECC -Deamon ở SVATTT 2018 (link). Ở bước này mình nhập vào 1 số…

AceBear CTF 2019 PWN: House of loop - Darknote

House of loopSource: https://github.com/LKMDang/CTFs/tree/master/AceBearCTF_2019/house_of_loop Checksec:The challenge gives us 2 files: an executable and a libc version 2.27. Based on the name of the challenge, I predicted that this challenge was about heap exploitation, which I have done…

EfiensCTF2019-Round2 write-ups

This is a write-ups for the Efiens's qualification CTF - round 2 and this is my first CTF write-ups ever. Actually, when I participated in this CTF, I was kind of a newbie who had just gotten into programming for 5-6 months and CTF for about 2 months so this…