MatesCTF Round 4 - Learning ECC

Đề bài cho cả source code, thank God. Bài này gồm hai bước. Bước 1: Tác giả cho gợi ý là SVATTT 2017 đều tìm hoài không ra. Mình thì thấy bước 1 giống với bài ECC -Deamon ở SVATTT 2018 (link). Ở bước này mình nhập vào 1 số…