35C3 Junior CTF - stringmaster1, stringmaster2 & sum writeups

Sơ lược về std::string Những phiên bản libstdc++ gần đây thì có sử dụng kỹ thuật small string optimization. Đối với chuỗi có độ dài nhỏ hơn hoặc bằng 15 (không tính null byte), chuỗi được lưu tại buffer ngay trong cấu trúc. Với những chuỗi có độ dài…

Big Data vs Machine Learning vs Deep Learning Toolbox

Today I went to XSEDE Big Data Training, for short, this training is introduction to Big Data and what's going on at HPC (High Performance Cluster), where many critical computation are happening, some are national problem, some are billion dollar problem. Whenever I want to start to learn Machine Learning,…

BCTF - EOSGame & Fake3D writeup

EOSGameMới nhìn vào tên bài, cảm thấy khá hốt hoảng vì nghĩ rằng nay đã có CTF cho smart contract của EOS rồi à. Ơ nhưng không, vẫn chỉ là Ethereum thôi. Đề bài cho như sau: Have you ever played eos.win? It’s quite easy to get eos…