BCTF - EOSGame & Fake3D writeup

EOSGameMới nhìn vào tên bài, cảm thấy khá hốt hoảng vì nghĩ rằng nay đã có CTF cho smart contract của EOS rồi à. Ơ nhưng không, vẫn chỉ là Ethereum thôi. Đề bài cho như sau: Have you ever played eos.win? It’s quite easy to get eos…